Et Facebook-like er ikke ensbetydende med dialog!

I som­mers forsvarede min spe­ciale­makker og jeg et spe­ciale, som kom­mer med kon­klu­sio­nen, at for­brugere ’liker’ brands på Face­book for at vise andre, hvem de er. Spe­cialet blev for nylig omtalt i en artikel på videnskab.dk – og blev efter­føl­gende taget op af andre online medier.

Artiklen skabte en del debat – ikke mindst, fordi den, indrøm­met, var ret pro­vok­erende skrevet!

Skrevet af

Lea Mensel

Som kontorets kompas sætter Lea kursen, hvor hun over det seneste årti har været med til at udvikle hele vores brandingproces. Derfor spænder hendes ekspertise også bredt. Hun er den overordnede driftsleder på størstedelen af vores projekter med specielle kompetencer indenfor branding, inbound marketing og retargeting kampagner.

Jamen, der er jo intet nyt under solen!

Og nej det er der fak­tisk ikke — de pointer vi kom­mer med i spe­cialet er forankret i almin­delig men­neske­lig adfærd. Men­nesker har i flere tusinde år brugt objek­ter og sym­boler til at vise, hvem de er. Tra­di­tio­nen med at begrave de døde med deres ejen­dele for at vise sta­tus, fører os fx mindst 60.000 år tilbage. Hvis vi spoler tiden frem til det for­rige århun­drede (nærmere 1970’erne), er ’badges’ et godt eksem­pel på, at men­nesker bruger sym­boler til at vise tilhørs­forhold og iden­titet. 70’ernes brug af badges min­der fak­tisk meget om, det at ’like’ på Face­book. Dog ser det ud til, at vi i dag er mere vil­lige til også at vise iden­titet igen­nem kom­mer­cielle ressourcer, som fx brands.

Hvis der intet nyt er under solen, hvor­for mener vi så, at vi kom­mer med nogle rel­e­vante pointer?

Selvom det måske virker som almenv­i­den, at vi på Face­book viser vores ven­ner, hvem vi er, og at vi der­for også overve­jer, hvor­dan et ’like’ får os til at frem­stå, så er det ikke noget, der bliver taget særligt højde for i de sociale medie-bøger, som ofte bliver omtalt (fx Groundswell og Engage). Disse bøger fokuserer ofte på dia­log og engage­ment som altover­skyggende suc­ceskri­terier for en Facebook-side, men det er langt fra alle virk­somheder, der bør fokusere på det.

Der er masser af gode eksem­pler på dia­log på Face­book!

Ja, det kan godt være — dia­log fun­gerer heldigvis godt for mange, ikke mindst fordi virk­somhed­erne efter­hån­den har fået en for­mod­ning om, hvad deres fans rea­gerer på, og der­for designer deres posts efter dette. Men er dialo­gen rel­e­vant, eller han­dler den mest om, at få for­brugerne til at rea­gere? Der findes eksem­pler på begge dele, og det sid­ste kan desværre få ens fans til at ignorere ens brand helt på Face­book. Uanset om dialo­gen virker eller ej, så et det vigtigt at huske, at dialo­gen ikke er den oprindelige grund til, at vi ’liker’ på Facebook.

Hvis for­brugere ikke ’liker’ brands for at snakke med dem, hvor­for så have en Facebook-side? Bare fordi for­brugerne ikke gider snakke med én på Face­book bety­der det ikke, at man ikke sagtens kan berettige sin tilst­ede­værelse.

For det første, er et ’like’ ens­be­ty­dende med en rela­tion til for­brugeren. Når en for­bruger først har fremhævet en rela­tion til et bestemt brand online, er der en større chance for også at være tro mod det speci­fikke brand i den virke­lige ver­den – netop fordi vi jo hæfter bran­det til vores iden­titet, når vi ’liker’ på Face­book.

For det andet, kan ens ven­ner se, hvilke brands man ’liker’ på Face­book, og et ’like’ kan der­for ses som en anbe­fal­ing af et brand (altså det kan sam­men­lignes med word-of-mouth).

Sidst men ikke mindst, har man som virk­somhed mulighed for at pushe rel­e­vant infor­ma­tion til sine fans på Face­book, og det kan man sagtens gøre uden nød­vendigvis at for­vente respons – man skal bare lade være med at overgøre det, og fedte for svar fra sine fans.

Alt i alt — virk­somheder kan sagtens være på Face­book. De bør bare overveje, hvor­for for­brugerne i første omgang ’liker’ dem, inden de kaster sig hov­ed­kulds ud i en ressourcekrævende ’dialog-strategi’.