Et Facebook-like er ikke ensbetydende med dialog!

12. January 2012
Posted in Rodekassen
12. January 2012 Lea Mensel

I som­mers forsvarede min spe­ciale­makker og jeg et spe­ciale, som kom­mer med kon­klu­sio­nen, at for­brugere ’liker’ brands på Face­book for at vise andre, hvem de er. Spe­cialet blev for nylig omtalt i en artikel på videnskab.dk – og blev efter­føl­gende taget op af andre online medier.

Artiklen skabte en del debat – ikke mindst, fordi den, indrøm­met, var ret pro­vok­erende skrevet!

Jamen, der er jo intet nyt under solen!

Og nej det er der fak­tisk ikke — de pointer vi kom­mer med i spe­cialet er forankret i almin­delig men­neske­lig adfærd. Men­nesker har i flere tusinde år brugt objek­ter og sym­boler til at vise, hvem de er. Tra­di­tio­nen med at begrave de døde med deres ejen­dele for at vise sta­tus, fører os fx mindst 60.000 år tilbage. Hvis vi spoler tiden frem til det for­rige århun­drede (nærmere 1970’erne), er ’badges’ et godt eksem­pel på, at men­nesker bruger sym­boler til at vise tilhørs­forhold og iden­titet. 70’ernes brug af badges min­der fak­tisk meget om, det at ’like’ på Face­book. Dog ser det ud til, at vi i dag er mere vil­lige til også at vise iden­titet igen­nem kom­mer­cielle ressourcer, som fx brands.

Hvis der intet nyt er under solen, hvor­for mener vi så, at vi kom­mer med nogle rel­e­vante pointer?

Selvom det måske virker som almenv­i­den, at vi på Face­book viser vores ven­ner, hvem vi er, og at vi der­for også overve­jer, hvor­dan et ’like’ får os til at frem­stå, så er det ikke noget, der bliver taget særligt højde for i de sociale medie-bøger, som ofte bliver omtalt (fx Groundswell og Engage). Disse bøger fokuserer ofte på dia­log og engage­ment som altover­skyggende suc­ceskri­terier for en Facebook-side, men det er langt fra alle virk­somheder, der bør fokusere på det.

Der er masser af gode eksem­pler på dia­log på Face­book!

Ja, det kan godt være — dia­log fun­gerer heldigvis godt for mange, ikke mindst fordi virk­somhed­erne efter­hån­den har fået en for­mod­ning om, hvad deres fans rea­gerer på, og der­for designer deres posts efter dette. Men er dialo­gen rel­e­vant, eller han­dler den mest om, at få for­brugerne til at rea­gere? Der findes eksem­pler på begge dele, og det sid­ste kan desværre få ens fans til at ignorere ens brand helt på Face­book. Uanset om dialo­gen virker eller ej, så et det vigtigt at huske, at dialo­gen ikke er den oprindelige grund til, at vi ’liker’ på Facebook.

Hvis for­brugere ikke ’liker’ brands for at snakke med dem, hvor­for så have en Facebook-side? Bare fordi for­brugerne ikke gider snakke med én på Face­book bety­der det ikke, at man ikke sagtens kan berettige sin tilst­ede­værelse.

For det første, er et ’like’ ens­be­ty­dende med en rela­tion til for­brugeren. Når en for­bruger først har fremhævet en rela­tion til et bestemt brand online, er der en større chance for også at være tro mod det speci­fikke brand i den virke­lige ver­den – netop fordi vi jo hæfter bran­det til vores iden­titet, når vi ’liker’ på Face­book.

For det andet, kan ens ven­ner se, hvilke brands man ’liker’ på Face­book, og et ’like’ kan der­for ses som en anbe­fal­ing af et brand (altså det kan sam­men­lignes med word-of-mouth).

Sidst men ikke mindst, har man som virk­somhed mulighed for at pushe rel­e­vant infor­ma­tion til sine fans på Face­book, og det kan man sagtens gøre uden nød­vendigvis at for­vente respons – man skal bare lade være med at overgøre det, og fedte for svar fra sine fans.

Alt i alt — virk­somheder kan sagtens være på Face­book. De bør bare overveje, hvor­for for­brugerne i første omgang ’liker’ dem, inden de kaster sig hov­ed­kulds ud i en ressourcekrævende ’dialog-strategi’.

Del din holdning

Det her ved jeg nemlig noget om – og jeg giver det gerne videre!

gbys_medarbejder_lea

Lea Mensel

COO, Online Lead

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024
contact-section

Stop med at strippe i mørke

Gammelbys

Marselis Boulevard 1 8000 Århus C CVR: 43489038

M: info@gammelbys.dk

T: +45 70 204 209

© Copyright Gammelbys 2024